Ne Dokmentin E KanceIarit Te Ri Gjerman Permendet Kosova! Ja Se Cfare Ka Lene MerkeIi Te Shkruar Aty.

Olaf Scholz në një para qitje nga Berlini socialdemokrati bëri me dije se ai bashkë me demkratët e lirë FDP dhe Partinë e të Gjelbërve pas gati dy mu.ajsh biseda arritën ujdi koalicioni.

Në marrë veshjen që ka 178 faqe jepen deta.je për qeverisjen e tyre në katër vitet që vijnë e ku vëmendje i kushto.het edhe Kosovës dhe fqinjëve të saj.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Ne mbësh tesim procesin e anëtarë.simit në BE të gjashtë shteteve të Ballkanit Perën dimor. Për këtë është e nevojshme për.mbushja e të gjitha kritereve dhe reformave të nevoj shme.

Në këtë kontekst, ne forcojmë shoqë.rinë ci.vile dhe hapat e mëtej.shëm të para anëtarësimit.Gjëja tjetër që duhet bërë është hap.ja e kapitujve të parë të anëtarësimit në BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pastaj jetë.simi i liberalizimit të vizave me Kosovën dhe vazhdimin e bise dimeve me Ma.lin e Zi dhe Serbinë, eshte deklaruaru ne marre veshje. Në doku ment përmendet dhe dialogu Kosovë Serbi që udhë.hiqet nga Bashkimi Evropian.

(Visited 19 times, 1 visits today)