U zhduk dу ditë më рarë, fëmija gjendet raѕtëѕisht nga gazetari. Njerëzit kanë рikëруetje

Një fëmijë i cili u zh duk në Itali është gje tur nga një reporter i dërguar për të mbu luar zhd ukj en e tij, disa kilometra nga shtëpia e vogëlushit.

Gazetari Giuseppe Di Tommaso dëgjoi zhu rma afër rrugës ndërsa ishte duke shkuar për në shtëpinë e tyre sot.

Djali 21-muajsh u pa për herë të fundit në dhomën e tij të gjumit të hë nën në mbrë mje dhe u raportua i zhd ukur nga prin dërit e tij të nesërmen.

Besohet se vogëlushi, i iden tifi kuar si Nicola Tanturli, u zgjua në mes të natës dhe doli nga shtëpia.

Një helikopter dhe rreth 1.000 njerëz – për fshirë policinë, zja rrfikësit dhe shpë tuesit alpinë – ishin bashkuar në kër kimin e vogë lushit, pasi ai u ra portua i zhd ukur në Palazzuolo sul Senio, afër Firences, sipas kryetarit të bashkisë lokale.

Giuseppe Di Tommaso, një gazetar i Rai-t, informoi policinë pasi dëgjoi të qara që vinin nga fundi i një sh pati.

“Kam dë gjuar disa të qara dhe pr isja që një kafshë të dilte,” tha Danilo Ciccarelli, shefi i kara binierëve, në një kon ferencë shtypi. Në vend të kësaj, fëmija u shfaq, duke thi rrur nënën e tij.
Nicola u dërgua në spital për kontrolle mjekësore, por duket se ka pë suar vetëm lëndime të lehta, sipas mediave lokale. Ndërsa lajmi ka bërë xhir on e mediave në botë.