Rusia Një H.ap Para B0TËS – Trajton Q.entë Sp.ecialë që të H.idhen me Parashutë nga 4 mijë Metra Lartësi….

Rrjeti i ministrisë ruse të mbr.ojtjes Zvezda, thoshte mes të tjerash se nga lartësia prej disa kilometrash q.entë obs.ervonin tokën dhe përpi.qeshin ‘ta k.apnin me pu.tra’. Grupi Technodin.amika tha se kërkonte të kompletonte te.stimet e sistemit të parashutimit të kaninëve brenda fundit të vitit.

Në disa man0vra të fundit stërv.itore, q.entë e ush.trisë te.stonin lëshimin më par.ashutë në fu.shëb.etejë, nga më shumë se 4000 metra lartësi. Qe.ntë sp.ecialë te ush.trisë ruse që shfaqen në video, ishin li.dhur me kujdestaret ose k0mandantët e tyre me sistemin e ri të krijuar nga Technodin.amika Group, i dizenjuar për të lë.shuar nga ajri në fushëbe.tejë k.afshë int.eligjente deri në 45 kg, së bashku me parashutistin.