CILI NGA KËTA TË 3 KA QE VERISUR MË MIRË NË HI STORINË E PO LITIKËS SHQIPTARE SIPAS JUSH?

Be soni ose jo në ast rologji, fa ktet kanë tr eguar se ka rakteristikat e she nj a ve të ho roskopit shpesh herë re zultojnë të sa kta. Njerëzit e pa sur u pë rkasin shenjave të tokës, pasi në gja. kun e tyre ka një am b i ci e të pa shtershme që i dë rgon në ma j a t e su ksesit.

Po li derët tanë gj atë qev erisjes së tyre kan pasur shum ba t i c a dhe zb a ti ca dhe ne de sh ë m të ma rr i m me ndimin tuaj se cili nga këta 3 li d er po litikë ka udh ë he q u r me vendin më mirë dhe më me su ksesë?